prefix statement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prefix statement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prefix statement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prefix statement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prefix statement

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chỉ thị tiền tố

    chỉ thị tiếp đầu ngữ