prefix (pre) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prefix (pre) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prefix (pre) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prefix (pre).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prefix (pre)

    * kỹ thuật

    tiền tố