polyvalent cold-storage house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polyvalent cold-storage house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polyvalent cold-storage house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polyvalent cold-storage house.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • polyvalent cold-storage house

    * kỹ thuật

    kho lạnh đa năng

    kho lạnh vạn năng