polyvalent allergy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polyvalent allergy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polyvalent allergy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polyvalent allergy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • polyvalent allergy

    * kỹ thuật

    y học:

    dị ứng đa nguyên