polyvalent cold store nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polyvalent cold store nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polyvalent cold store giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polyvalent cold store.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • polyvalent cold store

    * kỹ thuật

    kho lạnh đa năng

    kho lạnh vạn năng