pityriasis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pityriasis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pityriasis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pityriasis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pityriasis

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh vảy cám

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pityriasis

    any of several skin disorders characterized by shedding dry flakes of skin