pityriasis steatoides nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pityriasis steatoides nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pityriasis steatoides giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pityriasis steatoides.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pityriasis steatoides

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh vảy phấn dạng mỡ