pityriasis rubra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pityriasis rubra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pityriasis rubra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pityriasis rubra.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pityriasis rubra

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh vảy phấn đỏ