pistacia lentiscus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pistacia lentiscus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pistacia lentiscus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pistacia lentiscus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pistacia lentiscus

    Similar:

    mastic: an evergreen shrub of the Mediterranean region that is cultivated for its resin

    Synonyms: mastic tree, lentisk

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).