mastic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mastic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mastic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mastic.

Từ điển Anh Việt

 • mastic

  /'mæstik/

  * danh từ

  mát tít

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mastic

  * kỹ thuật

  ma tít

  hóa học & vật liệu:

  ma tít nhân tạo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mastic

  an aromatic exudate from the mastic tree; used chiefly in varnishes

  a pasty cement used as an adhesive or filler

  an evergreen shrub of the Mediterranean region that is cultivated for its resin

  Synonyms: mastic tree, lentisk, Pistacia lentiscus