masticate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

masticate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm masticate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của masticate.

Từ điển Anh Việt

 • masticate

  /'mæstikeit/

  * ngoại động từ

  nhai

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • masticate

  * kỹ thuật

  làm nhuyễn

  hóa học & vật liệu:

  xử lý cao su

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • masticate

  grind and knead

  masticate rubber

  Similar:

  chew: chew (food); to bite and grind with the teeth

  He jawed his bubble gum

  Chew your food and don't swallow it!

  The cows were masticating the grass

  Synonyms: manducate, jaw