pistachio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pistachio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pistachio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pistachio.

Từ điển Anh Việt

 • pistachio

  /pis'tɑ:ʃiou/

  * danh từ

  cây hồ trăn

  quả hồ trăn

  màu hồ trăn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pistachio

  small tree of southern Europe and Asia Minor bearing small hard-shelled nuts

  Synonyms: Pistacia vera, pistachio tree

  nut of Mediterranean trees having an edible green kernel

  Synonyms: pistachio nut