pistachio nut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pistachio nut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pistachio nut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pistachio nut.

Từ điển Anh Việt

  • pistachio nut

    * danh từ

    quả hồ trăn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pistachio nut

    Similar:

    pistachio: nut of Mediterranean trees having an edible green kernel