pistachio green nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pistachio green nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pistachio green giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pistachio green.

Từ điển Anh Việt

  • pistachio green

    * danh từ

    màu hồ trăn