piled steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piled steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piled steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piled steel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piled steel

    * kỹ thuật

    thép hàn

    thép tinh luyện