piled quay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piled quay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piled quay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piled quay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piled quay

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bến tàu trên nền cọc