pilea involucrata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilea involucrata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilea involucrata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilea involucrata.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pilea involucrata

    Similar:

    friendship plant: low stingless nettle of Central and South America having velvety brownish-green toothed leaves and clusters of small green flowers

    Synonyms: panamica, panamiga

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).