pickling machinery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pickling machinery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pickling machinery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pickling machinery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pickling machinery

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thiết bị rửa axit

    thiết bị tẩy gỉ