pickling machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pickling machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pickling machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pickling machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pickling machine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thiết bị rửa axit

    thiết bị tẩy gỉ