pickling bath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pickling bath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pickling bath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pickling bath.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pickling bath

    * kinh tế

    bể ướp muối