phenomenal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phenomenal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phenomenal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phenomenal.

Từ điển Anh Việt

 • phenomenal

  /fi'nɔminl/

  * tính từ

  (thuộc) hiện tượng, có tính chất hiện tượng

  có thể nhận thức bằng giác quan

  kỳ lạ, phi thường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • phenomenal

  of or relating to a phenomenon

  phenomenal science

  exceedingly or unbelievably great

  the bomb did fantastic damage

  Samson is supposed to have had fantastic strength

  phenomenaRl feats of memory