phenomenalist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phenomenalist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phenomenalist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phenomenalist.

Từ điển Anh Việt

  • phenomenalist

    /fi'nɔminəlist/ (phenomenist) /fi'nɔminist/

    * danh từ

    (triết học) người theo thuyết hiện tượng