perturbation theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perturbation theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perturbation theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perturbation theory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perturbation theory

    * kỹ thuật

    lý thuyết nhiễu loạn