permeable bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

permeable bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm permeable bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của permeable bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • permeable bed

    * kỹ thuật

    lớp thấm