percussion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

percussion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm percussion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của percussion.

Từ điển Anh Việt

 • percussion

  /pə:'kʌʃn/

  * danh từ

  sự đánh (trống, kẻng); sự gõ (mõ); sự chạm vào (của cò súng)

  (y học) sự gõ (để chẩn đoán bệnh)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • percussion

  the act of playing a percussion instrument

  the act of exploding a percussion cap

  tapping a part of the body for diagnostic purposes

  Synonyms: pleximetry

  Similar:

  percussion section: the section of a band or orchestra that plays percussion instruments

  Synonyms: rhythm section