percussionist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

percussionist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm percussionist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của percussionist.

Từ điển Anh Việt

  • percussionist

    * danh từ

    người chơi nhạc cụ gõ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • percussionist

    a musician who plays percussion instruments