penurious nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

penurious nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm penurious giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của penurious.

Từ điển Anh Việt

  • penurious

    /pi'njuəriəs/

    * tính từ

    thiếu thốn, túng thiếu

    keo kiết, keo cú, bủn xỉn

Từ điển Anh Anh - Wordnet