penuriousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

penuriousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm penuriousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của penuriousness.

Từ điển Anh Việt

  • penuriousness

    /pi'njuəriəsnis/

    * danh từ

    sự thiếu thốn, sự túng thiếu

    sự keo kiết, sự keo cú, sự bủn xỉn

Từ điển Anh Anh - Wordnet