pennilessness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pennilessness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pennilessness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pennilessness.

Từ điển Anh Việt

  • pennilessness

    xem penniless

Từ điển Anh Anh - Wordnet