pawl wheel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pawl wheel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pawl wheel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pawl wheel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pawl wheel

    * kỹ thuật

    bánh cóc

    cấu bánh cóc