pawl-and-ratchet motion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pawl-and-ratchet motion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pawl-and-ratchet motion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pawl-and-ratchet motion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pawl-and-ratchet motion

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    chuyển động con cóc-bánh cóc