password file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

password file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm password file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của password file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • password file

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tệp mật khẩu