parquet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parquet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parquet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parquet.

Từ điển Anh Việt

 • parquet

  /'pɑ:kei/

  * ngoại động từ

  lát sàn gỗ (một gian phòng)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • parquet

  * kỹ thuật

  lát gỗ

  sàn gỗ

  sàn gỗ miếng

  sàn lát ván

  sàn packe

  xây dựng:

  gỗ miếng (lát sàn)

  packê

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • parquet

  a floor made of parquetry

  Synonyms: parquet floor

  seating on the main floor between the orchestra and the parquet circle