parotid gland nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parotid gland nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parotid gland giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parotid gland.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • parotid gland

    a large salivary gland that produces 50% of daytime saliva; in human beings it is located in front of and below each ear

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).