parotidectomy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parotidectomy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parotidectomy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parotidectomy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parotidectomy

    * kỹ thuật

    y học:

    cắt bỏ tuyến mang tai