pariah dog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pariah dog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pariah dog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pariah dog.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pariah dog

    ownerless half-wild mongrel dog common around Asian villages especially India

    Synonyms: pye-dog, pie-dog

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).