pariah-dog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pariah-dog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pariah-dog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pariah-dog.

Từ điển Anh Việt

  • pariah-dog

    /'pæriədɔg/

    * danh từ

    chó hoang