parapet stone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parapet stone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parapet stone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parapet stone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parapet stone

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bệ tường chắn mái

    trụ tường chắn mái