parapet gutter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parapet gutter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parapet gutter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parapet gutter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parapet gutter

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máng tiêu nước lan can