parapet panel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parapet panel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parapet panel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parapet panel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parapet panel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tấm phòng hộ (trên đương ôtô)

    tấm tường chắn