paralytic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paralytic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paralytic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paralytic.

Từ điển Anh Việt

 • paralytic

  /,pærə'litik/

  * tính từ

  (y học) bị liệt

  (nghĩa bóng) bị tê liệt

  (từ lóng) say mèm, say tí bỉ

  * danh từ

  người bị liệt ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • paralytic

  * kỹ thuật

  liệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • paralytic

  a person suffering from paralysis

  relating to or of the nature of paralysis

  paralytic symptoms

  Synonyms: paralytical

  affected with paralysis

  Synonyms: paralyzed