paradox of thrift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paradox of thrift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paradox of thrift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paradox of thrift.

Từ điển Anh Việt

  • Paradox of thrift

    (Econ) Nghịch lý của tiết kiệm.

    + Trong một nền kinh tế không có đủ việc làm, các hộ gia đình càng tiết kiệm thì sản lượng và việc làm càng thấp.