paradoxure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paradoxure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paradoxure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paradoxure.

Từ điển Anh Việt

  • paradoxure

    * danh từ

    (động vật học) chồn ngận hương