p-n junction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

p-n junction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm p-n junction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của p-n junction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • p-n junction

    * kỹ thuật

    lớp chuyển tiếp p-n

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • p-n junction

    the junction between a p-type semiconductor and an n-type semiconductor

    a p-n junction has marked rectifying characteristics