p-n-p (positive-negative-positive) _ nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

p-n-p (positive-negative-positive) _ nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm p-n-p (positive-negative-positive) _ giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của p-n-p (positive-negative-positive) _.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • p-n-p (positive-negative-positive) _

    * kỹ thuật

    kiểu dương-âm-dương