p-n homojunction diode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

p-n homojunction diode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm p-n homojunction diode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của p-n homojunction diode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • p-n homojunction diode

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đi-ốt chuyển tiếp thuần nhất p-n

    đi-ốt tiếp giáp đồng thể p-n