overbalance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

overbalance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm overbalance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của overbalance.

Từ điển Anh Việt

 • overbalance

  /,ouvə'bæləns/

  * danh từ

  trọng lượng thừa; số lượng thừa (sau khi cân, so sánh...)

  * ngoại động từ

  cân nặng hơn; quan trọng hơn, có giá trị hơn

  làm mất thăng bằng, làm ngã

  * nội động từ

  mất thăng bằng, ngã

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • overbalance

  * kỹ thuật

  làm mất cân bằng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • overbalance

  cause to be off balance

  It is not desirable to overbalance the budget

  Similar:

  preponderate: weigh more heavily

  these considerations outweigh our wishes

  Synonyms: outweigh, outbalance