observed azimuth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

observed azimuth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm observed azimuth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của observed azimuth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • observed azimuth

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    phương vị quan trắc