nought nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nought nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nought giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nought.

Từ điển Anh Việt

 • nought

  /nɔ:t/

  * danh từ

  (toán học) số không

  (từ cổ,nghĩa cổ); (thơ ca) không

  a man of nought: người bất tài, người vô giá trị, người không ra gì

  to bring to nought

  làm thất bại, phá huỷ, làm mất hết, làm tiêu tan

  to come to nought

  thất bại, không có kết quả, mất hết

  to set nought

  (xem) set

 • nought

  số không

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • nought

  * kinh tế

  số không

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • nought

  Similar:

  zero: a mathematical element that when added to another number yields the same number

  Synonyms: 0, cipher, cypher