0 là gì?

0 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm 0 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của 0.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • 0

  Similar:

  zero: a mathematical element that when added to another number yields the same number

  Synonyms: nought, cipher, cypher

  zero: indicating the absence of any or all units under consideration

  a zero score

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).